Vanhempainohjaus

Lapsen tai nuoren käydessä toimintaterapiassa herättää ja avaa se vanhemmissa mahdollisuuden omaan prosessointiin. Jo kuljettaminen terapiaan merkitsee pitkää sitoutumista. Arki aikatauluineen voi muuttaa muotoaan. Perhe-ja tunnedynamiikka kokee muutosta ja eri yksilöt tulevat näkyvämmiksi ja asettuvat uudella tavalla suhteisiin toistensa kanssa.

Hedelmällisintä ja pysyvintä muutos ja kehitys lapsen ja nuoren elämässä on silloin, kun hänen vanhempansa omalla tahollaan työskentelevät ja pohtivat mukana. Lapsen tai nuoren oma toimintaterapeutti voi toimia vanhempainohjaajana, mutta myös muu henkilö. Vanhempainohjaajan on hyvä tuntea toimintaterapiaa, jotta hän voi avata vanhemmille myös kokemuksellisesti sitä, millaisia iloja ja haasteita terapia lapselle ja nuorelle merkitsee.

Vanhempainohjaus ja lähiympäristön ohjaus ovat osa myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisällä tehtävää arjen kuntoutusta, jota toteutan usein yksilöterapian rinnalla. Se voi tapahtua kotikäyntinä, ohjauskäyntinä vastaanotolla, tai muussa arkiympäristössä.

Sosiaalitoimen perheneuvolat, sairaaloiden poliklinikat ja myös HUS:n psykososiaalisten hoitojen vastaanotot voivat kuntoutussuunnitelmassaan suositella vanhempainohjausta. Kuntoutussuunnitelmaan kirjattuna se on mahdollista joko hoitovastuutahon tai KELA:n korvaamana.